SDĚLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dobrý den,

Ivana Přikrylová jako pronajímatel Chalupy Levandule si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování postupuje zcela v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“.

 

Cílem tohoto sdělení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.chalupalevandule.cz , jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například hostů na chalupě, novinářů apod.).

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře
jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní  a jedná se o následující údaje:

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Ivana Přikrylová sama.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb online na webových stránkách společnosti

V případě nákupu služeb na webu www.chalupalevandule.cz zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a příp. adresa (nepovinný údaj).
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy,  dále za účelem splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jakož i za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v prevenci případných soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupních smluv.

Společnost Regata Čechy bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude Ivana Přikrylová provádět sama

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webu www.chalupalevandule.cz prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu bude zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.
Po zpracování příslušné poptávky může výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na chalupalevandule@email.cz

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Ivana Přikrylová sama.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu,, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt na Chalupě Levanduli, zpracovává na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6odstavec 1 písm. c) GDPR.

V této souvislosti uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků  i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů  spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s recitálem č. 47 GDPR.

Zpětnou vazbu bude zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s výše uvedeným, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu na chalupě Levanduli, tedy obchodní sdělení. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou. Bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama.

Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.

 

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že uživatel webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem.

 

Jaké cookies používáme?
1. Základní (nutné pro základní funkce stránky, ulehčující uživatelům pohyb, pamatování jazykové mutace, jsou povoleny vždy).

  1. Analytické (shromažďování neosobních informací v Google Analytcis).

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

 

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Regata Čechy, a.s. službu Google Analytics , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Regata Čechy, a.s. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.

  

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Ivana Přikrylová zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Ivana Přikrylová zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Ivany Přikrylové. Zpracovávají-li se osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv proti tomuto zpracování námitku.

Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Ivana Přikrylová zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u Ivany Přikrylové  jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Sdělení ke zpracování osobních údajů je společnost:

Ivana Přikrylová

IČO: 67593771

sídlo: Březovská 364, 687 65 Strání

nebo prostřednictvím  e-mailové adresy: chalupalevandule@email.cz

Toto Sdělení ke zpracování osobních údajů je platné a účinné od 13. 11. 2019.