UBYTOVACÍ ŘÁD

Chalupa Levandule

Zelnice 228,Strání

 

vydaný ubytovatelem

Ivana Přikrylová

Březovská 364, Strání  

tel. 605 870 700  e-mail: chalupalevandule@email.cz

jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování dle § 2326 a násl. z. č. 89/2012 Sb. NOZ

 

Článek I.

 Úvodní ustanovení

      Tyto  smluvní  podmínky platí pro pronájem v ubytovacím zařízení ke krátkodobé rekreaci „Chalupa Levandule“. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel a na straně druhé objednatel (ubytovaný), který si závazně rezervuje pobyt. Ubytovaným se může stát pouze fyzická osoba. Ubytovaný, který je uveden ve smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu. Je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli. Potvrzením rezervace v  ubytovacím  zařízení ubytovaný  vyjadřuje souhlas se smluvními podmínkami uvedenými v ubytovacím řádu. Smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout objednateli přechodně ubytování na ujednanou dobu v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem.
Od všech ubytovaných cizích státních příslušníků bude ubytovatel vyžadovat předložení průkazu totožnosti ke zjištění dat potřebných k zápisu do domovní knihy dle z.č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Od občanů České republiky se bude požadovat předložení voucheru.

 

Článek II.

 Vznik smluvního vztahu

    Smluvní vztah mezi ubytovatelem a objednatelem vzniká na základě smlouvy o ubytování  „potvrzením rezervace”  ze strany objednatele a uhrazení zálohy za ubytovaní ve prospěch účtu ubytovatele. Po dohodě smluvních stran může být potvrzena rezervace telefonicky „ve vyjímečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet”. Účastníci smluvních stran souhlasí s využitím poštovní i elektronické komunikace. Takto provedené oznámení učiněná oběma subjekty smluvního vztahu jsou pro oba subjekty platné a závazné jako by byly sepsány písemně.

V případě hromadné rezervace jedná ubytovatel vždy pouze s jedním vybraným zástupcem skupiny, který má plnou právní způsobilost k právním úkonům. Rezervace je možná za podmínek:

Článek III.

Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena, uvedená v rezervačním systému, smlouvě o ubytování (e-mailu), který obrdží objednatel po jeho potvrzení závazné rezervace. Konečná cena zahrnuje ubytování, rekreační poplatek, závěrečný úklid, palivové dřevo určené pro vytápení vnitřního prostoru ubytovacího zařízení v rozsahu běžného užití, vodu, případné užívání bazénu.  Palivové dřevo pro vnější užití (ohniště, udírna apod.) pouze po dohodě s ubytovatelem a není v ceně ubytování.

Pokud není dohodnuto jinak, objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 10-50 % z celkové ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena do 7 kalendářních  dnů od potvrzení závazné rezervace na účet ubytovatele. V případě včasného neuhrazení zálohy na pobyt může ubytovatel rezervaci zrušit a ubytovací kapacitu nabídnout jiné osobě, přičemž storno-poplatky budou i nadále vymáhány dle storno podmínek uvedených v čl. VII. ubytovacího řádu, pokud nebude mezi ubytovatelem a objednatelem dohodnuto jinak. Zbylou část dohodnuté ceny za ubytování je splatný v den nástupu na pobyt v hotovosti (platební karty ubytovatel nepříjímá). V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká objednateli (ubytovanému) nárok na vrácení části ceny pobytu. Nezaplatí-li objednatel cenu včas, může ubytovatel po splnění svých smluvních a zákonných povinností, požadovat po ubytovaném zaplacení úroku z prodlení.

Článek IV.

 Pobyt

Ubytovaný má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování včetně společných prostor ubytovacího zařízení. Bez předchozí dohody ubytovatel, nebo jím pověřená osoba ubytuje pouze nahlášené osoby v době od 15 hodin do 17 hodin příslušného dne, stanovení přesné doby pro ubytování si objednatel telefonicky dohodne s ubytovatelem. Ubytovaný je povinen opustit pokoj v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. V den nástupu budou ubytovanému předány klíče k ubytovacím prostorům, které nesmí být předávány třetím osobám. Při předání klíčů od ubytovacího zařízení vybírá ubytovatel vratnou zálohu ve výši 2.000,- Kč. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů jsou ubytovaní povinni zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, čímž není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 20 hodin příslušného dne, pokud není dohodnuto jinak. Při neohlášeném prodloužení pobytu má ubytovatel právo přemístit ubytované na jiný pokoj, dle kapacity ubytovacího zařízení. Doprava na místo pobytu je individuální bez možnosti náhrady nákladů s tím souvisejících. Parkování motorový vozidel je umožněno na veřejnosti přístupných plochách umístěných před ubytovacím zařízením.

Pro děti do věku 3 let lze bezplatně objednat postýlku i se stoličkou. Účast více než jednoho dítěte mladšího 3 let v jednom apartmánu, je z kapacitních důvodů nutno předem konzultovat s ubytovatelem. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat v rámci celé kapacity ubytovacího zařízení osoby mladší 18 let bez dozoru, alespoň jedné právně způsobilé osoby starší 18 let, která se bude účastnit celé délky pobytu.

Pro zvýšení teplotního a pohodového komfortu ubytovaných jsou v ubytovacím zařízení umístěny krbová kamna se zjištěným palivovým dřevem. Krbová kamna obsluhuje pouze ubytovaná poučená osoba starší 18 let (poučení provádí ubytovatel, nebo jím pověřená osoba v den nástupu ubytování). K ohleduplnosti k životnímu prostředí a snížením energie žádáme ubytované, aby především v zimním období dlouhodobě bez vážných důvodů zbytečně nevětrali.

V případě delšího pobytu jsou po týdnu na požádání měněny ručníky. Úklid si během pobytu provádí ubytovaní sami (základní úklidové pomůcky jsou k dispozici v ubytovacích prostorách). Závěrečný úklid není zahrnut v ceně pobytu.

Ubytovaným není dovoleno vnášet do vnitřních prostor ubytovacího zařízení sportovní nářadí a předměty pro jejichž úschovu je vyhrazeno místo.

Ubytovatel převezme na žádost ubytovaného do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, vyjma věcí nebezpečných nebo svou hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrných. Ubytovatel v tomto případě požaduje, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce. V jiných případech ubytovatel doporučuje ubytovaným, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali na pokojích a řádně si je zajistili proti odcizení.

Používání bazénu a zařízení areálu ubytovacího zařízení

V areálu ubytovacího zařízení je k dispozici bazén o rozměrech 8×3,5 metru s hloubkou vody 1,5 metru, který slouží výhradně pro domácí samoobslužné použití bez dozoru plavčíka. Bazén a zařízení nacházející se v areálu ubytovacího zařízení smí používat pouze ubytovaní a to na vlastní nebezpečí za dodržení zásad a pokynů ubytovatele, nebo jím pověřené osoby. Po proškolení ubytovaný přebírá odpovědnost za uživatelský provoz a jeho údržbu. Ubytovaným je bez souhlasu ubytovatele zakázána jakákoliv manipulace se zařízením bazénu. V případě vzniklé škody nebo poruchy  je ubytovaný povinen tuto skutečnost ihned nahlásit ubytovateli. Případné škody vzniklé neoprávněnou manipulací, nebo způsobené porušením závazných právních předpisů, či porušením ubytovacího řádu jsou ubytovaní povinni nahradit v plné výši ubytovateli.

Zásady užívání bazénu

Zásady užívání bazénu především slouží  k ochraně zdraví a bezpečnosti všech návštěvníků v ubytovacím zařízení. Osoby využívající bazén jsou povinny se s těmito zásadami seznámit a dodržovat je. Při neukázněném chování, porušování mravnosti a nedodržování zásad může být uživatel vykázán z bazénu.

 

Použití bazénu

 Bazén je koncipován max. pro 8 osob (tuto kpacitu není možné překročit)

Ubytování se zvířaty

Pro zpříjemnění pobytu je v ubytovacím zařízení povolen pobyt ubytovaných se zvířaty za níže uvedených podmínek:

Článek V.

Práva a povinnosti ubytovatele a ubytovaných

Právo a povinnosti ubytovatele

 Ubytovatel má právo v den ukončení pobytu k provedení prohlídky ubytovacích prostor v přítomnosti ubytovaných. Ubytovatel neodpovídá za újmu na zdraví a případné škody na majetku ubytovaných, které vznikly jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, nesprávným používáním příslušenství, nesprávným dohledem, či porušením ubytovacího řádu.

Ubytovatel je povinen:

 

Právo o povinnosti ubytovaného

 Ubytovaný má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení (dle seznamu poskytnutého vybavení) v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Ubytovaný má právo požadovat odstranění zjištěných závad, které mu brání v řádném užívání.

Ubytovaný je povinen:

Ubytovaný nesmí: 

 

Článek VI.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Objednatel (ubytovaný) má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace ubytovaného musí být uplatněna u ubytovatele ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami.

 

Článek VII.

Storno podmínky

 

Stornovací podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem (ubytovaným) a ubytovatelem   . Storno polatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohy. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).

V případě zrušení rezervace ze strany ubytovatele z důvodů nepředvídaných událostí (požár, povodně apod.) nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečných nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním. Ubytovatel v totmo případě nabídne objednateli po vzájemné dohodě jiný termín pro ubytování. Nebude-li možné ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatele a objednatelem (ubytovaným) postupovat dle výše uvedeného platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody. Ušlý zisk se nehradí.

V případě zrušení rezervace objednatelem,  při které vznikne újma ubytovateli a tento vzniklé újmě nemůže zabránit, je ubytovatel oprávněn účtovat storno polatky za následujících podmínek:

Rezervace části ubytovací kapacity

Hromadná rezervace celé ubytovací kapacity

Článek VIII.

Závěrečné ustanovení

 Tento ubytovací řád je nedílnou součástí smlouvy o ubytování dle § 2326 a násl. z. č. 89/2012 Sb. NOZ. Ubytování se řídí českým právním řádem. Objednatel (ubytovaní) přijímají ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a jsou povinni jej dodržovat v plném rozsahu. Ubytovaní jsou povinni se s tímto ubytovacím řádem řádně seznámit – na jeho neznalost nebude brán zřetel. Objednatel (ubytovaní) souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů u ubytovatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ubytovatel prohlašuje, že poskytnuté údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Objednatel (ubytovaní) rovněž dává souhlas s využitím svého elektronického kontaktu (e-mail) k zasílání obchodních sdělení ze strany ubytovatele. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Ubytovací řád platí pro všechny pobyty v ubytovacím zařízení „Chalupy Levandule“ a vstupují v platnost dne 1.1. 2016.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Majitel objektu – Radek Přikryl: 00420 605 870 700

Všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

Radek a Ivana Přikrylovi Chalupa Levandule